รู้เรา…รู้เขา…รบชนะ

Posted: พฤษภาคม 22, 2009 in Articles
ป้ายกำกับ:, , , , , , ,

 


การดำเนินชีวิตประจำวันของคนเราทุกคนย่อมมีเป้าหมายและคาดหวังถึงความสำเร็จในด้านต่างๆ ซึ่งแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกัน บางคนต้องการเงินทอง ต้องการทรัพย์สิน ต้องการเกียรติยศ ต้อง การศักดิ์ศรี การยอมรับจากสังคม และสิ่งที่สำคัญ คือ ต้องการ การตอบ สนองด้านอารมณ์หรือความพึงพอใจส่วนบุคคล ซึ่งไม่มีที่สิ้นสุด ในการดำเนินธุรกิจขายตรงก็เช่นกันไม่ว่าจะทำเป็นอาชีพหลักหรือเพื่อหารายได้เสริม ทุกคนก็จะทำเพื่อเป้าหมายและความต้องการของตัวเอง โดยจะพยายามค้นหาเส้นทางหรือวิถีทางเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตนได้กำหนดไว้ในการประกอบอาชีพขายตรง

อาชีพขายตรงเป็นอาชีพที่มีความอิสระทางด้านเวลา ซึ่งเน้นเรื่องการพบปะกับผู้คนเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีของการดำเนินกิจกรรมการขายตรง โดยต้องอาศัยทักษะทางด้านศาสตร์ (ความรู้เชิงวิชาการที่ถูกต้อง) และทักษะทางด้านศิลป์ (การเรียนรู้จากประสบการณ์) การดำเนินธุรกิจขายตรงนั้นไม่มีสูตรสำเร็จ ตายตัว แต่ทุกคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในอาชีพนี้จะต้องมีแนวทางของตนเองที่ชัดเจน ถูกต้อง และที่สำคัญจะต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณของการขายตรงด้วย โดยแนวทางในการประกอบอาชีพขายตรงนั้นจะต้องอยู่ภายใต้หลักที่ว่า “รู้เรา รู้เขา รบชนะ”

>> รู้เรา

ในการประกอบอาชีพขายตรง สิ่งที่สำคัญ ซึ่งต้องดำเนินการอันดับแรก คือ เราต้องรู้จักตัวเอง ว่าชอบอะไร มีบุคลิกและนิสัยเป็นอย่างไร มีความถนัดด้านไหน และมีขีดความสามารถแค่ไหน ซึ่งถ้าหากเราไม่สามารถทำความรู้จักและเข้าใจในความต้องการของตนเองได้ ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จหรือมีความสุขในการทำงาน โดยเฉพาะงานที่เกี่ยว ข้องกับการขายตรง ซึ่งต้องพบปะกับผู้ คนที่มีความหลากหลายความรู้สึก หลากหลายความต้องการ ถ้าหากเรายังไม่รู้จักตัวเองดีพอแล้วใครจะมารู้จักเรา ได้ดีเท่าตัวเราเอง เมื่อเรารู้จักตัวเองอย่างเพียงพอ (ชอบและคิดว่าต้องการทำอาชีพขายตรงมีทัศนคติด้านบวกต่อการขายตรง)

ต่อไปเราต้องทำความรู้จักกับบริษัทที่เราอยากเป็นหนึ่งในทีมงานของพวกเขา เราต้องทราบข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทว่าใครเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ที่ไหน ตั้งขึ้นเมื่อใด ทีมบริหารมีใครบ้าง มีวิสัยทัศน์ พันธกิจอย่างไร มีนโยบายอย่างไร เด่นชัดหรือเปล่า มีความมั่นคงทางการเงินแค่ไหน มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพอะไรบ้าง มีสินค้าและบริการอะไรบ้าง ฯลฯ เมื่อเราคิดว่าบริษัทนี้ใช่แล้ว มีความเหมาะสมกับความต้องการของเรา ขั้นต่อไปเราก็ต้องศึกษาแบบรู้จริงในเรื่องของสินค้าและบริการ ว่ามีกี่ประเภท กี่ขนาด แต่ละประเภทมีคุณสมบัติอย่างไร บรรจุภัณฑ์เป็นอย่างไร ราคาเท่าใด มีส่วนประสมอะไรบ้าง ตลอดจนวิธีใช้ การดูแล การเก็บรักษา ฯลฯ 

และเมื่อรู้จักผลิตภัณฑ์แล้วก็ต้องรู้จักแผนการตลาด ทำความเข้าใจให้ชัดเจน ถูกต้อง ว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร โอกาสในความก้าวหน้า ความโปร่งใสเป็นธรรม รายได้หรือผลตอบแทนเป็นอย่างไร เงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนวิธีที่จะนำเสนอเพื่อจูงใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและทีมงาน โดยสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญซึ่งนำเราไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจขายตรงต่อไป “แต่เท่านั้นยังไม่พอ รู้เราหรือรู้จักภายในอย่างเดียวยังไม่พอ เราต้องรู้จักภาย นอก หรือรู้เขาด้วย” การทำความรู้จักกับภาย

>> รู้เขา

นอกหรือรู้เขาในที่นี้หมายถึง เราต้องรู้ว่าใครคือลูกค้า หรือเราจะขายหรือนำเสนอให้ใคร หาทีมงานคุณภาพได้จากไหน แล้วสินค้าและแผนการตลาดของเราเหมาะสมกับเขาหรือเปล่า เราจะนำเสนอให้พวกเขาเหล่านั้นเข้าใจได้อย่างไร ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้ที่ทำอาชีพขายตรงต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้เป็นอย่างมาก เพราะลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการและทัศน คติที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะรู้ใจและเข้าใจในความรู้สึกของแต่ละคน

ดังนั้นเราต้องศึกษาถึงข้อมูลพื้นฐานของแต่ละคนโดยใช้ประสบการณ์ ในการเรียนรู้และทำความเข้าใจกับความต้อง การและทัศนคติของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายว่า เขามีความจำเป็นและต้องการพื้นฐานอะไรบ้าง มีกำลังซื้อมากน้อยแค่ไหน มีพฤติกรรมการซื้ออย่างไร แล้วใครบ้างที่มีผลต่อการตัดสินใจของพวกเขา

ยิ่งเรารู้จักลูกค้าเป้าหมายมาก ก็ยิ่งทำให้เรามีโอกาสประสบความสำเร็จ (รบชนะ) มากขึ้น นอกจากเราต้องทำความรู้จักกับลูกค้าแล้ว เรายังต้องเหลียวมองคู่แข่งขันทางธุรกิจด้วย หรืออาจเป็นการชำเลือง ดูก็ได้ ที่ต้องทำเช่นนั้นก็เพราะว่า การทำธุรกิจขายตรงต้องอาศัยแหล่งข้อมูลหลายๆ ด้านเพราะบางครั้งการศึกษาและเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นก็อาจทำให้เราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น

แล้วนำผลจากการเรียนรู้มาพัฒนาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของเรา แต่ในการทำอาชีพขายตรงถ้าเราเป็นผู้จำหน่าย อิสระไม่ควรอย่างยิ่งที่จะให้ความสำคัญกับคู่แข่งขันทางธุรกิจ เพราะคู่แข่งขันที่สำคัญของเรา คือ เป้าหมายแห่งความสำเร็จที่รอเราอยู่ และเราต้องแข่งกับตัวเราเองมากกว่า

>> รบชนะ

เมื่อผู้ประกอบอาชีพขายตรงรู้จักตัวเอง บริษัท และสินค้า (รู้เรา) ผนวกกับรู้จักลูกค้า และคู่แข่งขัน (รู้เขา) แล้ว นั้นแสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะเดินไปสู่จุดหมายแห่งความสำเร็จ (ชัยชนะ) พร้อมแล้วที่จะออกสู่สนามรบ ซึ่งการออกรบในที่นี้ไม่ใช่ข้าศึกที่ไหนแต่เป็นข้าศึกที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 4 ฝ่ายดังนี้

ฝ่ายแรก คือ ตัวเราเอง ซึ่งมีความคาดหวัง มีเป้าหมาย และต้องมีการเรียน รู้เพื่อพัฒนา ไปสู่ความสำเร็จตามที่ใจต้องการ

ฝ่ายที่สอง คือ บริษัท ต้องมีความพร้อม รองรับ สนับสนุน และสร้างโอกาสให้กับเรา สามารถนำเราไปสู่ความ สำเร็จของอาชีพขายตรงได้

ฝ่ายที่สาม คือ ลูกค้า ซึ่งอาจจะเป็นผู้ซื้อสินค้าไปบริโภคหรือเป็นทีมงานคุณภาพ สามารถแนะนำ บอกต่อ ปกป้อง และจงรักภักดีต่อบริษัท

ฝ่ายสุดท้าย คือ สังคมหรือชุมชน เราจะต้องเสนอในสิ่งที่ถูกต้องแก่สังคมอย่างชัดเจนและยึดหลักจริยธรรม จรรยาบรรณของการขายตรงอย่างเคร่งครัด เพราะจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่ออาชีพขายตรงซึ่งในที่สุดเราก็รบชนะในสมรภูมิของอาชีพขายตรง

เพราะการประกอบอาชีพขายตรงไม่ใช่เรื่องยากถ้าคุณมีใจและยึดหลัก “รู้เรา รู้เขา รบชนะ” แล้วคุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน (อาชีพขายตรง) และมีความสุขกับมันในทุกวินาทีที่คุณยังมีลมหายใจอยู่ 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s